Przedszkole-Zyndaki, Warpuny

Idź do spisu treści

Menu główne

Rada rodziców

Rada rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „ KRASNALE” W ZYNDAKACH 2013/2014 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rada Rodziców Niepublicznego Przedszkola „ Krasnale” w Zyndakach działa na podstawie artykułów  art. 53 i 54 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz statutu Niepublicznego  Przedszkola „Krasnale” w Zyndakach.
§2
Rada Rodziców Niepublicznego Przedszkola jest jednocześnie reprezentantem rodziców dzieci Niepublicznego Przedszkola „Krasnale” .


I. Kadencja, tryb powołania i odwołania Rady Rodziców.

§1
1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
2. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji na zebraniu ogólnym rodziców lub przez Radę Rodziców.
3. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Rady Rodziców na zebraniu rodzice wybierają nowych członków.
4. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców, co powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż miesiąc od rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

II. Organy Rady Rodziców, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji

§2
1. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący, wspólnie z sekretarzem i skarbnikiem.
2. Przewodniczący, sekretarz, skarbnik wybierani są na pierwszym posiedze¬niu Rady Rodziców.

§3
1. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu powołuje Prezydium Rady Rodziców w skład, którego wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz Dyrektor Przedszkola.

§4
1. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu powołuje Komisję Rewizyjną w liczbie 2 osób.

§5
1. Członkowie Rady Rodziców i jego ogniwa pełnią swe funkcje honorowo.

§6
Do członków Rady Rodziców należy:
1. Współudział w bieżącymi perspektywicznym programie pracy Przedszkola.
2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola
3. Współudział w realizacji programu nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczo-wychowawczych.
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
5. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu i środowisku lokalnym.
6. Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola.
7. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.
8. Zachęcanie rodziców do wykonywania prac społecznych na rzecz przedszkola( pomoc przy remontach, naprawie, organizacji imprez przedszkolnych, udział w zebraniach i posiedzeniach rady itp.).
9. Udział w organizowaniu działalności kulturalnej i artystycznej w przedszkolu.

§7
Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:
1. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców a przede wszystkim
-dostosowanie zadań §6 do konkretnych potrzeb przedszkola,
-opracowanie projektu działalności wraz z planem finansowym na rok. szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola i przedłożenie go do zatwierdzenia Radzie Rodziców.
-dokonywanie podziału zadań obowiązków oraz współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców i Prezydium,
-powoływanie i określanie zadań dla komisji doraźnych,
-kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców,
-przekazywanie opinii i wniosków Rady Rodziców dyrektorowi przedszkola i pracownikom oraz reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

§8
Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców a przede wszystkim:
-opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców i kierowanie jego realizacją, -organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców, realizacja postanowionych zamierzeń.

§9
Zadaniem Prezydium Rady Rodziców jest bieżące kierowanie całokształtem prac w okresie między zebraniami Rady Rodziców w tym:
-odbywanie zebrań zwoływanych przez Radę Rodziców lub na wniosek Dyrektora w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
-podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo - gospodarczej.
-zatwierdzenie harmonogramu realizacji planu pracy Rady Rodziców.

§10
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami a przede wszystkim:
-dokonywanie 1 raz w roku kontroli działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców z punktu widzenia zgodności z przepisami niniejszego regulaminu i uchwałami Rady Rodziców,
-dokonywanie 2 razy w roku kontroli działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców w zakresie zgodności z przepisami instrukcji dotyczącej zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości Rady Rodziców,
- składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami
§11
Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje ogólne zebranie rodziców, które w szczególności akceptuje sprawozdanie z działalności Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej a także może odwołać Przewodniczącego Rada Rodziców i członków Rady Rodziców.

III. Tryb podejmowania uchwał.
§12
1. Rada Rodziców i jego ogniwa podejmują decyzje w postaci uchwał.
2. Uchwały Rady Rodziców i jego ogniw zapadają zwykłą większością głosów.
Głosowanie powinno być jawne, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych + 1 osoba.
3. Jeżeli uchwały są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub interesami przedszkola i mogą wywołać swoich konsekwencjach ujemne skutki społeczne-Dyrektor przedszkola może zawiesić ich wykonanie.

IV. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
1 Rada Rodziców działalność finansową opiera na corocznie sporządzonym planie finansowym zawierającym dochody jak i wydatki.
2. Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane zgodnie z opracowanym planem i przeznaczone na następujące cele:
-pomoce dydaktyczne i zabawki.
-imprezy dla dzieci: teatrzyki, wycieczki, uroczystości stale - (choinka, bal maskowy, Dzień Dziecka, zakończenie roku, pożegnanie starszaków oraz inne: Dzień Babci i Dziadka, Dzień
Matki, Dzień Nauczyciela(w postaci symbolicznych kwiatów)
-wyposażenie wnętrz
-drobne usługi(naprawy, transport).
-inne wydatki(Dzień Kobiet, Zakończenie roku).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego