Przedszkole-Zyndaki, Warpuny

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

  REGULAMIN  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „ KRASNALE” W ZYNDAKACH

1. Organem wspierającym przedszkole jest Urząd Gminy Sorkwity ,
ul. Olsztyńska 11-731 Sorkwity.
2. Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania oraz niniejszego regulaminu.
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i przerwy wakacyjnej zaplanowanej w projekcie.
4. Pobyt w przedszkole jest płatny. W ramach pobytu dziecka w placówce zapewnia się: wyżywienie, wyprawki przedszkolaka, zajęcia edukacyjne wg podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia z logopedą, zajęcia dodatkowe ustalone z rodzicami ( tańce itp.)
5. Wyżywienie w przedszkolu wygląda następująco:
Śniadanie- 8.00- 8.30- przygotowane i przyniesione przez rodziców
0biad- 12.00- 12.30- przygotowane przez firmę cateringową „Aspen ”  Sp. Z o .o  mieszcząca się przy ul. Żołnierska 18 a, 10- 561 Olsztyn
Podwieczorek- 14.00- 14.00 – przygotowany przez placówkę
6. Przewidziana liczba oddziałów, to dwie grupy dzieci : w wieku od 2,5 do 4  lat w ilości 15 dzieci oraz dzieci 5-cio i 6-cio letnie w ilości 10 dzieci.
7. Na zajęcia do przedszkola „Krasnal” przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Rodzice mają obowiązek informować personel przedszkola o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go na zajęcia. Ze względu na dobro innych dzieci, dziecko chore w danym dniu nie zostanie przyjęte do Przedszkola.
8. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji przez Rodziców/Opiekunów prawnych, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia innych dzieci podczas pobytu w punkcie przedszkolnym . Zatajenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego powyższych informacji wyłącza winę Personelu przedszkola w nadzorze nad dzieckiem.
9. W razie wypadku lub nagłemu pogorszeniu stanu zdrowia dziecka zostanie mu udzielona pierwsza pomoc, poczym Personel niezwłocznie powiadomi o wypadku lub wszelkich problemach dziecka Rodziców/ Opiekunów prawnych na numer telefonu wskazany w karcie zgłoszenia jako kontaktowy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicami/ Opiekunami prawnymi z przyczyn leżących po stronie Rodziców/ Opiekunów.
10. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane w przeciągu godziny Personel zobowiązany jest wezwać lekarza za wizytę którego, Rodzice/ Opiekunowie ponoszą koszt.
11. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej przeziębieniem, chorobą, Rodzice/ Opiekunowie prawni są zobowiązani dostarczyć każdorazowo zwolnienie bądź zaświadczenie lekarskie o przyczynie nieobecności dziecka w placówce.
12. Rodzice/ Opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzania dzieci do przedszkola do godziny 8.30 i odbierania do godziny 16.30. W sytuacjach gdy jest to niemożliwe Rodzic/ Opiekun prawny powiadamia personel telefonicznie o zaistnieniu takiej sytuacji.
13. Dziecko jest pod opieką Rodzica/ Opiekuna prawnego w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania dziecka pod opiekę Personelu oraz w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z grupy. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie szkoły pod opieką Rodziców/ Opiekunów prawnych lub osób upoważnionych ( pełnoletnich) do odbioru dziecka.
14. W trakcie odbierania dziecka z przedszkola „Krasnal” należy nie przedłużać pobytu na terenie placówki.
15. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry , do której należą nauczycielki wychowania przedszkolnego i opiekunki. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę dzieci.
16. Rodzice zobowiązują się do regularnego przyprowadzania dzieci do przedszkola„ Krasnale”. Jeżeli ilość nieobecności nieusprawiedliwionej będzie większa niż 5 dni roboczych w miesiącu to wówczas należy przynieść usprawiedliwienie lekarskie.
17. Zabrania się dawać dziecku do przedszkola słodyczy oraz innych przekąsek, napojów jak również pieniędzy.
18. Dziecko przebywające w placówce ma obowiązek szanowania wytworów innych dzieci, podporządkowywania się obowiązującym w grupie normom i zasadom współżycia społecznego, przestrzegania zasad higieny osobistej.
19. Rodzice/ Opiekunowie prawni maja obowiązek dbać o ubrania pozostawione do przebrania, czyli na bieżąco kontrolować stan ich czystości oraz przechowywać je w worku dziecka. Obowiązują metki z podpisanym nazwiskiem i imieniem na każdym ubraniu dziecka.
20. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Personel informuje na bieżąco podczas spotkań z Rodzicami/ Opiekunami prawnymi.
21. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Rodzicami/ Opiekunami prawnymi a dyrekcją przedszkola„ Krasnal”.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego