Przedszkole-Zyndaki, Warpuny

Idź do spisu treści

Menu główne

Statut

    Statut Niepublicznego Przedszkola „ Krasnale” w Zyndakach

Rozdział 1


Postanowienia ogólne
§1
1. Przedszkole jest placówką niepubliczną.
2. Przedszkole używa nazwy: Niepubliczne Przedszkole „Krasnale” w Zyndakach, zwane w dalszej treści niniejszego Statutu „Przedszkolem”.
3. Przedszkole prowadzi swoją działalność w miejscowości Zyndaki 4, 11-731 Sorkwity Tel:503358272.
4. Ustalona, pełna nazwa Przedszkola brzmi: Niepubliczne Przedszkole „ Krasnale” w Zyndakach.
5. Przedszkole prowadzi mgr Agnieszka Czamara, pełniąca funkcję Dyrektora Przedszkola na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej.
6. Organem zewnętrznym sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
§2

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty art. 84 punkt ( Dz. U. Nr 256, poz.2572 z 2004r. ze zm.)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273.

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola
§1
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w  ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego,     obejmujące w szczególności :
-  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola;
- wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych   i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej;
- wychowywanie  dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego;
- nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
§2

2.   Przedszkole realizuje zadania, wynikające z celów określonych w ust.1 §3, w ramach następujących obszarów  edukacyjnych:
- zapewnienie  opieki  i  wspomaganie  rozwoju  dziecka  w  przyjaznym,  bezpiecznym   i zdrowym środowisku;
- uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne  siły i możliwości osiągania sukcesu;
- stwarzanie warunków  do  rozwijania  samodzielności, dążenia  do osiągania  celów podejmowania  odpowiedzialności  za  siebie  i  za  najbliższe  otoczenie;
- rozwijanie wrażliwości moralnej;
- kształtowanie  umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia  zjawisk  zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
- rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
- zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych.
§3

3. W szczególności zadaniem Przedszkola jest:
- objęcie opieką dzieci od 3 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju ( w szczególnych przypadkach dzieci 2,5 letnich);
- stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci;
- umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
- zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymywaniem ich w należytym stanie;
- zatrudnienie odpowiedniej kadry i w miarę możliwości dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla dzieci;
- nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania;
- budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną;
- dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci;
- współdziałanie z Rodzicami / Opiekunami w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
- udzielanie niezbędnej pomocy rodzinie dzieci w celu ich prawidłowej opieki i wychowania;
- zapewnianie dzieciom w wieku 5 lat prawa do rocznego wychowania przedszkolnego, a od dnia 1 września 2011 r. obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 5-letnich.
Rozdział 3
Organy Przedszkola, oraz zakres ich działań

  Organami przedszkola są:

1)  Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada rodziców.

§1

Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:
- bieżące kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną Przedszkola;
- sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami;
- realizowanie założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty lub Radę
Pedagogiczną;
- realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji;
- nadzór pedagogiczny;
- czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy;
- prowadzenie polityki kadrowej Przedszkola;
- przyznawanie nagród i udzielanie upomnień nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
- nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych;

- planowanie  organizacji pracy na każdy rok szkolny;
- odpowiednie dysponowanie i zarządzanie środkami finansowymi przedszkola ;
- ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa  o systemie   oświaty i inne przepisy szczegółowe.
§2

Rada Pedagogiczna:
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
- Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący,
- wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

2. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

- ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola,
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym;
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- podejmowanie uchwał w prawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;
- przygotowywanie projektów zmian Statutu;
- proponowanie Dyrektorowi Przedszkola cykli wykładów i ćwiczeń dla personelu w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych;
- Nauczyciel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, spostrzeżeń i wniosków z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

§3

Rada rodziców

  Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz przedszkola, współpracuje z  Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę   i przedszkole.
1. W Radzie Rodziców zasiada po  trzech rodziców wychowanków przedszkola z każdej grupy, wybrani   w trybie głosowania na pierwszym zebraniu dla rodziców w każdym roku przedszkolnym.
- W przypadku, kiedy brak jest chętnych rodziców do działania w Radzie Rodziców dopuszcza się  wybranie tylko jednego, bądź dwóch  rodziców reprezentujących daną grupę.     
2. Rada Rodziców ma prawo do:
- wglądu w roczne plany pracy Przedszkola a także do konsultacji i współrealizacji planów miesięcznych;
-  do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Przedszkola;
-      spotkań z Radą Pedagogiczną w celu wymiany informacji i oraz dyskusji i na tematy   wychowawcze, dydaktyczne;
- informacji o wypadkach przedszkolnych;
- występowania do organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
3. W  celu  wspierania  działalności  statutowej  przedszkola  Rada  Rodziców  może  gromadzić:
- fundusze  z  dobrowolnych  składek  rodziców  oraz  innych  źródeł  w  celu  wydatkowania  na  cele  przedszkola.
Rozdział 4
Organizacja Przedszkola
§1

Przedszkole jest placówką opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, (w szczególnych przypadkach dzieci 2,5 letnie).


§2
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem  miesięcznej przerwy w okresie wakacji  ( lipiec/ sierpień) ustalonej  przez dyrektora z organem prowadzącym oraz z Urzędem Gminy.
Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 01 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.    
§3

Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.
1. Niepubliczne Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 15.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2.  Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie i odbywa się w godzinach 8.30 – 13.30 (z przerwami na obiad).
3. W zależności od potrzeb rodziców, czas pracy przedszkola może być wydłużany lub zmieniony.
4. Terminy przerw świątecznych ustala dyrektor i podaje do wiadomości rodzicom z co najmniej kilkudniowym uprzedzeniem.
§4

1. Dzienny rozkład planu dnia dzieci w przedszkolu:
1/5 zabawy dowolne
1/5 na powietrzu
1/5 zajęcia dydaktyczne
2/5 do dyspozycji nauczyciela, w tym zajęcia dodatkowe
2.  Ramowy rozkład dnia przedszkola:

6.30 - 8.00 Zabawy dowolne, przychodzenie dzieci ;
8.00 - 8.30 Przygotowanie sali do śniadania , mycie rąk ; śniadanie;
8.30 - 8.45 Poranna gimnastyka pobudzająca
8.45 - 9.15 Zabawy kołowe ze śpiewem, sprawdzenie obecności
9.15 - 10.30 Zajęcia dydaktyczne i dodatkowe – blok poranny I ( według planu zajęć)
10.30 - 11.30 Zabawy na powietrzu  
11.30 - 12.00 Zajęcia dydaktyczne i dodatkowe – blok poranny II ( według planu zajęć)
12.00–12.30 Obiad (przygotowany przez firmę cateringową „ Aspen” sp. Z o.o mieszczącą   się przy ul. Żołnierskiej 18 a, 10-561 Olsztyn
12.30 - 13.45 Czas relaksu – zajęcia wyciszające , drzemka
14.00-14.15 Podwieczorek
14.15 - 14.30 Zajęcia do dyspozycji nauczyciela, w tym zajęcia dodatkowe – blok    popołudniowy
14.30 - 15.30 Gry i zabawy edukacyjne na powietrzu, rozchodzenie się dzieci do domu

3. Dodatkowe płatne zajęcia pozostają do dyspozycji rodziców według cennika zajęć dodatkowych ustalonego przez organ prowadzący przedszkole.
4.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci oraz podstawy programowej określonej w Dz.U. nr 4 15.01.2009 poz. 17 Podstawa Programowa zał. nr 1 dotyczący przedszkoli .
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających,
- nauki języka obcego, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
- z dziećmi 3 - 4 - letnimi około 15 minut,
- z dziećmi 5 - 6 - letnimi około 30 minut
6. W ramach opłaty stałej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:
- teatrzyki;
- koncerty;
- wycieczki;
- inne imprezy organizowane przez Przedszkole;
7.    Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci , których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają taką wolę (w zwykłej pisemnej formie oświadczenia).
8.     Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe pozostają pod opieka nauczyciela prowadzącego grupę.
9. Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w zbliżonym wieku.
10. Przewidziana liczba oddziałów, to dwie grupy dzieci : w wieku od 3 do 4  lat  w ilości 15 dzieci, oraz  5- cio i  6- cio letnie w ilości 20 dzieci.
11. Ilość miejsc w Przedszkolu wynosi 30 lub 35 jeżeli pięcioro pozostaje w placówce do 5 godzin dziennie. Pięcioro dzieci jest rezerwowych w przypadku dłuższej choroby dzieci będących na pobyt całodzienny.

§5

1. Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie:
śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek.
2.  Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący : stawka żywieniowa wyliczana jest przez pomnożenie kosztu posiłku przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu, zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka może nastąpić po powiadomieniu placówki do godziny 8.00 danego dnia.
§6


3. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole, obejmują następujące należności:
1) opłatę stałą, która jest uiszczana każdego miesiąca z góry, do 10 dnia danego miesiąca ( opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce);
2) opłatę czesnego, płatnego przez 12 miesięcy w roku, do 10 każdego miesiąca
3) opłatę tytułem przygotowania bazy przedszkolnej.

4. Wysokość czesnego na nowy rok szkolny podawana jest przez Dyrektora do wiadomości do 31 sierpnia każdego roku na tablicy ogłoszeń oraz poprzez pisemne zawiadomienie osób z którymi podpisane są umowy o świadczenie usług opiekuńczo-dydaktyczno- wychowawczych nad dzieckiem.. Wysokość czesnego na dany rok szkolny może wzrosnąć o wskaźnik inflacji oraz wzrost kosztów  utrzymania przedszkola.


Rozdział 5
Prawa i obowiązki pracowników oraz podopiecznych placówki

§1

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w przedszkolu
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykształcenie i doświadczenie wymagane do pracy na stanowiskach nauczyciela wychowania przedszkolnego.
2.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami.
3.   Nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
4.  Na jednego nauczyciela przypada nie więcej niż 15-20 dzieci w podgrupie.

5.  Do zakresu zadań nauczycieli należy:
- planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
- obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganie jej postanowień;
- wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
- stosowanie kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
- odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
- współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc psychologiczno
      -pedagogiczną, zdrowotną i inną;
- dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz dbałość o estetykę pomieszczeń;
- współpracowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- realizacja zleceń dyrektora i osób kontrolujących;
- inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
           kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
- realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora punktu przedszkolnego, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
- rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka;
- uzgodnienia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka;
- włączenia ich w działalność przedszkola;
7. Nauczyciel zapewnia zagospodarowanie czasu w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wg  zasad:
- co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela
-  co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry   i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze);
- najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
- pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.
8.  Nauczyciele mają prawo do:
- szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci;
- wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;
- współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników;
- swobody wyboru metod realizacji programu;
- jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;
- stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;
- wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego;
Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika Przedszkola.
9. W grupie dzieci 3-4 letnich zatrudniona jest pomoc wychowawcza, która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.


§2

P r a c o w n i c y    n i e p e d a g o g i c z n i

1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor Przedszkola.
3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna
4.  Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy, oraz odbywanie praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych.
§3

Wychowankowie przedszkola
1. W Przedszkolu wyklucza się stosowanie  wobec dzieci przemocy fizycznej oraz  psychicznej
2. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
3. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.
4. Wyboru ubezpieczalni dokonuje dyrektor przedszkola.

Prawa obowiązki
§4

1. Wychowankowie przedszkola mają obowiązek:
- traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych;
- sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce;
- szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki;
- przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.

2.  Każde dziecko uczęszczające do przedszkola ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w przede wszystkim do:
- prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
- szacunku dla wszelkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania;
- ochrony przed wszelkimi wyrazami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
- poszanowania jego godności osobistej;
- poszanowania własności, opieki i ochrony;
- partnerskiej - przyjacielskiej rozmowy na każdy temat;
- akceptacji i tolerancji jego osoby.
§5

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
- przestrzeganie niniejszego dokumentu;
- respektowanie ustaleń dyrektora placówki;
- poszanowanie godności dziecka;
- wzmacnianie wysiłków przedszkola skierowanych na wszechstronny rozwój każdego wychowanka;
- informowanie nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka;
- przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę;
- terminowe opłacanie czesnego za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym;
- informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
§6

2.  Rodzice mają prawo do:
- zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu;
- uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka;
- uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia;
- wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorom wniosków z obserwacji pracy punktu przedszkolnego.
3.  Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu co najmniej 2 razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.
4. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.


Rozdział 6
Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola
§1
1.Na fundusz Przedszkola składają się:
- wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców(opiekunów prawnych);
- dotacje z budżetu gminy;
-  darowizny.

Rozdział 7
Zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola
Postanowienia końcowe
§1
1. Zasady rekrutacji  ustala Dyrektor Przedszkola
2. Zmian w zasadach rekrutacji nie można dokonywać w trakcie jej trwania.
3. Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się  każdego roku, w wyznaczonym przez dyrektora terminie  i wywieszonym na tablicy ogłoszeń.
4. W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.
5. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie "Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola"      i złożenie jej w  podanym terminie.  Nie  wykonanie ,  któryś  z  wyżej wymienionych warunków    w  podanych terminach  skutkuje skreśleniem dziecka z listy.

6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, o  kolejności  zapisu  dziecka  decyduje  kolejność zapisania w wyznaczonym przez dyrektora terminie  przy  zachowaniu  następujących  zasad opracowanych przez Radę Pedagogiczną:
- pierwszeństwo mają dzieci już  uczęszczające,  (rodzice składają  podania  w  terminie rekrutacji wstępnej, podanym  przez  dyrektora, przed terminem  rekrutacji  głównej);
- dzieci  pracowników (rodzice składają  podania  w  terminie rekrutacji wstępnej, podanym  przez  dyrektora, przed terminem  rekrutacji  głównej);
- rodzeństwo dzieci uczęszczających (rodzice składają  podania  w  terminie rekrutacji wstępnej,  podanym  przez  dyrektora przed terminem  rekrutacji  głównej);
- zachowaniu zasady równości płci w grupie (12/11);
- zachowaniu zasady,  iż  rozwój  w  zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych,  umiejętność samodzielnego zjadania posiłków,  rozbierania i ubierania niektórych części garderoby zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola;
- zachowaniu zasady,  iż  rozwój  psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na  zrozumiałą komunikację.
§2
Postanowienia końcowe

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:
- nauczycieli;
- Rodziców / Opiekunów;
- pracowników obsługi i administracji
4. Statut wchodzi w życie z dniem 15 marca 2011 r.
Organ Prowadzący

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego